สินค้าและบริการ

สินค้าสั่งผลิต

ปรึกษา “งานพิมพ์” ได้ที่นี่

สินค้าพร้อมส่ง

สอบถาม “สั่งซื้อ” ได้ที่นี่

นโยบายทรงเกียรติ์

บริษัท ทรงเกียรติ์ การพิมพ์ จำกัด มีนโยบาย

ที่ใช้วัตถุดิบที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เช่น หมึกพิมพ์ที่ทำจากถั่วเหลืองซึ่ง

ไม่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็ง เป็นต้น

และมีทีมงานที่ดี ติดต่อได้สะดวก จนเป็นที่

ไว้วางใจของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

มุ่งมั่นพัฒนางานพิมพ์”

…………………………………………………………..

Photo_015

ลักษณะของฉลากสินค้า ต้องมีข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้าและ ต้องระบุชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ สถานที่ผลิต ลักษณะของฉลากที่ควบคุมต้องระบุข้อความอะไรบ้าง

  • ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า กรณีสั่งหรือนำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต
  • ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่ทำการจดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขาย
  • ชื่อหรือเครื่องหมาย การค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือนำเข้ามาเพื่อขาย
  • สถานที่ตั้งที่สามารถติดต่อได้จริง
  • ขนาดสินค้า มิติ ปริมาณ ปริมาตร และน้ำหนัก
  • วิธีใช้ ข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้ คำเตือน (ถ้ามี)
  • วันเดือนปีที่ผลิต หรือ หมดอายุ หรือวันที่ควรใช้ก่อน
  • ราคาพร้อมระบุหน่วยบาท

สัญลักษณ์ข้างผลิตภัณฑ์ฉลาก บอกอะไรเราบ้าง ?

ช่องทางการติดต่อ-19